Ngày 25/06/2018 tại Đà Nẵng, Trung tâm ACDC phối hợp với Liên hiệp hội người khuyết tật Việt Nam tổ chức chương trình họp nhóm quốc gia Xây dựng Báo cáo độc lập về giám sát việc thực hiện Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật. Chương trình thuộc dự án do Tổ chức CBM tài trợ.

Chương trình có sự tham gia của hơn 40 đại diện tổ chức của và vì người khuyết tật trong cả nước. Mục đích của họp nhóm quốc gia nhằm tham vấn ý kiến các đại biểu về các nội dung và khuyến nghị cho 11 vấn đề ưu tiên trong Báo cáo độc lập đã được tham vấn nhiều lần trước đó. Sau cuộc họp nhóm, các tổ chức đã thống nhất được những nội dung chính trong Báo cáo độc lập.

Trong thời gian tới, Liên hiệp hội cùng các chuyên gia và các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật sẽ tiếp tục hoàn thiện Báo cáo độc lập để gửi lên Ủy ban quốc tế về Quyền của người khuyết tật. Bên cạnh đó, các tổ chức cũng có cơ hội kết nối mạng lưới với nhau để tiếp tục duy trì đẩy mạnh các hoạt động tích cực, nhằm đảm bảo thực thi Quyền của người khuyết tật trong việc hòa nhập xã hội.

Viet Phan