Trong tháng 6/2018, khảo sát về tình hình thực hiện chính sách về người khuyết tật đã được thực hiện tại xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước”. Đây là dự án được ACDC và Hội nông dân tỉnh Hòa Bình thực hiện từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2018 dưới sự tài trợ của Tổ chức Oxfam tại Việt Nam. 

Hoạt động với mục tiêu khảo sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người khuyết tật trên địa bàn xã, giúp cho người khuyết tật hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ được pháp luật quy định; đồng thời giúp chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn nữa đối với người khuyết tật. Đoàn khảo sát tiến hành phỏng vấn trực tiếp đối với 74 người khuyết tật và đại diện hợp pháp của người khuyết tật. Người khuyết tật với đa dạng tật, các độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn… khác nhau đã được hỏi ý kiến. Kết quả khảo sát và đặc biệt các khuyến nghị đã được chuyển đến chính quyền, Ban/ngành liên quan nhằm giúp địa phương thực hiện và giám sát việc thực thi chính sách dành cho người khuyết tật một cách tốt nhất. 

Đây là một trong chuỗi hoạt động nhằm tăng cường sự tham gia của người dân (trong đó có người khuyết tật) vào quản lý ngân sách nhà nước, tăng cường trách nhiệm giải trình của chính quyền đối với các khuyến nghị của cộng đồng. Dự kiến, đến hết tháng 12/2018, dự án sẽ triển khai được ít nhất 20 cuộc sinh hoạt, 08 sáng kiến giám sát, 06 cuộc đối thoại về các sáng kiến giám sát ngân sách; 05 lớp tập huấn cho các nhóm cộng đồng và nhóm nòng cốt để lan tỏa mô hình sự tham gia của người dân và tăng cường trách nhiệm giải trình của chính quyền nhằm quản lý hiệu quả ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, các hoạt động chia sẻ và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và sự tham gia của người dân trong giám sát ngân sách, khảo sát đánh giá hiệu quả và tác động của các chương trình sử dụng ngân sách nhà nước sẽ được thực hiện.

Minh Trần