Ngày 13-15/06/2017, phiên họp thứ 10 của COSP, Hội nghị các nước thành viên của Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (CRPD) đã diễn ra. Tại đây, Cơ quan Phụ nữ Liên hiệp quốc (UN Women) đã đẩy mạnh tiếng nói của phụ nữ khuyết tật và nhấn mạnh tầm quuan trọng của phụ nữ khuyết tật trong quá trình đưa ra quyết định. 

Theo ước tính cứ 5 phụ nữ thì có 1 phụ nữ có khả năng khuyết tật. Phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật phải đối mặt với nhiều rào cản về văn hóa, pháp luật và thể chế, cũng như sự phân biệt đối xử do hai nguyên nhân: họ là phụ nữ và là người khuyết tật. Những cản trở này ngăn họ tiếp cận với những cơ hội về giáo dục, kinh tế, sự công bằng, cũng như tham gia vào chính trị hay vào quá trình ra quyết định. 

Tại phiên họp, nghiên cứu của Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc về việc thực thi CRPD đã được trình bày. Nghiên cứu này tập trung vào hoạt động trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật ở khía cạnh bình đẳng giới và hòa nhập cho người khuyết tật. “Phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật ở mọi độ tuổi, mọi dạng tật là một trong những nhóm dễ tổn thương và yếu thế nhất trong xã hội. Do đó, việc thực thi CPRD cần phải xem xét và giải quyết những mối quan tâm của họ trong suốt quá trình ra quyết định và xây dựng chương trình. Tại tất cả các giai tầng xã hội, những biện pháp đặc biệt cũng cần thiết nhằm giúp phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật hòa nhập vào xu hướng phát triển chung.”

Năm nay, chủ đề “Giải quyết vấn đề phân biệt đối xử đối với mọi dạng tật và Thúc đẩy sự tham gia của người khuyết tật và các đối tác liên quan để đạt được các mục tiêu SDGs phù hợp với CRPD” được đưa ra bên lề chủ đề chính “Thập kỉ thứ hai của CRPD: Sự hòa nhập và tham gia toàn diện của người khuyết tật và các tổ chức đại diện trong việc thực hiện Công ước” . Những thảo luận xoay quanh hai chủ đề này sẽ là nền tảng cho việc xây dựng những chiến lược nhằm giải quyết những vấn đề riêng biệt của phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật.

Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc cũng đã tham gia vào cuộc đối thoại tương tác giữa các quốc gia thành viên của CRPD và Liên hợp quốc, đồng thời thể hiện vai trò hỗ trợ việc thực thi Công ước.

Thiên Khuê (Biên dịch)