Từ năm 1992, Ngày Quốc tế người khuyết tật (IDPD) của Liên hợp quốc đã được tổ chức hằng năm vào ngày 03/12 trên toàn thế giới. Chủ đề của IDPD năm nay là “Thay đổi hướng tới một xã hội bền vững và tiến bộ cho tất cả”. Chủ đề năm nay tập trung vào việc tạo điều kiện cho những sự thay đổi mang tính tiến bộ trong chương trình nghị sự Phát triển Bền vững 2030.

 

Trọng tâm của sự tiến bộ liên quan tới tất cả các Mục tiêu phát triển bền vững. Với lời hứa “Không ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình nghị sự 2030 đã khuyến khích tất cả các quốc gia thành viên đẩy mạnh vai trò của người khuyết tật với tư cách là các nhân tố tạo nên sự thay đổi thông qua việc xóa bỏ rào cản và bình đẳng hóa mọi cơ hội tham gia. Khích lệ các Chính phủ đẩy mạnh sự tiến bộ của xã hội trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, các thành phố và giải quyết vấn đề con người cùng các mối nguy hiểm liên quan đến biến đổi khí hậu và thiên tai.

Sự thay đổi hướng tới một xã hội bền vững và tiến bộ giúp người khuyết tật có cơ hội được tham gia đầy đủ và tích cực để đưa ra những vấn đề họ quan tâm và những khó khăn họ đang gặp phải để cùng nhau xây dựng, phát triển và thực hiện các giải pháp với những sáng kiến hợp lý với các bên liên quan.

CHỦ ĐỀ NGÀY QUỐC TÊ NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÁC NĂM

Năm 1998: Nghệ thuật, Văn hóa và Sống độc lập

Năm 1999: Khả năng tiếp cận cho tất cả cho Thiên niên kỷ mới

Năm 2000: Công nghệ thông tin làm việc cho tất cả

Năm 2001: Họ tham gia và bình đẳng: Các cuộc gọi cho các cách tiếp cận mới để đánh giá tiến độ và đánh giá kết

quả

Năm 2002: Sống độc lập và sinh kế bền vững

Năm 2003: Tiếng nói của chúng tôi

Năm 2004: Không có gì về chúng tôi, Nếu không có chúng tôi

Năm 2005: Quyền của Người khuyết tật: Hành động trong phát triển

Năm 2006: E-Khả năng tiếp cận

Năm 2007: Thập kỷ việc làm dành cho người khuyết tật

Năm 2008: Công ước về Quyền của Người khuyết tật: Phẩm giá và công lý cho tất cả chúng ta

Năm 2009: Làm các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ hòa nhập: Nâng cao năng lực lãnh đạo cho người khuyết tật

và cộng đồng của họ trên toàn thế giới

Năm 2010: Giữ lời hứa: Lồng ghép vấn đề khuyết tật trong các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ hướng đến năm

2015 và xa hơn nữa

Năm 2011: Cùng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả: Bao gồm người khuyết tật trong phát triển

Năm 2012: Gạt bỏ rào cản để xây dựng một xã hội hòa nhập và tiếp cận cho tất cả mọi người

Năm 2013: Phá bỏ rào cản, mở rộng cửa: Vì một xã hội hoà nhập và phát triển cho tất cả

Năm 2014: Phát triển bền vững: Sự hứa hẹn của công nghệ

Năm 2015: Vấn đề hoà nhập: tiếp cận và tăng cường năng lực/trao quyền cho những người có khả năng

Năm 2016: Hoàn thành 17 mục tiêu phát triển bền vững! Cho một tương lai chúng ta mong muốn

Năm 2017: Thay đổi hướng tới một xã hội bền vững và tiến bộ cho tất cả

Biên dịch: Quỳnh Mai – Ánh Ngọc